Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2018)

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2018)
Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/15-5-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου – ειδικότητας ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.
Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Έγκριση 117 θέσεων ημερήσιων φυλάκων και 20 θέσεων νυχτοφυλάκων εγκρίθηκαν από το ΥΠΠΟΑ

Έγκριση 117 θέσεων ημερήσιων φυλάκων και 20 θέσεων νυχτοφυλάκων εγκρίθηκαν από το ΥΠΠΟΑ, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούν αρκετό καιρό για 4μηνες συμβάσεις.
Στην Ακρόπολη, που έχει εξαιρετικές ελλείψεις σε προσωπικό εγκρίθηκαν 20 θέσεις ημερησίων και 2 θέσεις νυχτοφυλάκων.
Ελπίζω να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες και να βγουν οι προκηρύξεις αμέσως μετά τις εκλογές με την όποια νέα κυβέρνηση,  επειδή φέτος με τις λάθος κατανομές που έγιναν σε προσωπικό οι χώροι στενάζουν
https://m.facebook.com/download/2253486781436774/200%20THESEIS%20YPPOA%207_19%20.compressed.pdf?av=758149818&eav=AfZ-ESFMOcTsArSAONnsH3OZe-kNP_W-fHb2IVbbsIqgy8F-4m-F5y_9OnHT929ITCc&hash=Acqca1AyYVf7Q0Tr&refid=18&ref=content_filter&_ft_=qid.6711329278467352749%3Amf_story_key.2441574569411882%3Agroup_id.1782013225368023%3Atop_level_post_id.2441574569411882%3Atl_objid.2441574569411882%3Acontent_owner_id_new.100001948048328%3Asrc.22%3Astory_location.6%3Astory_attachment_style.file_upload&__tn__=HH-R

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 4ΕΑ/2019 ΚΑΙ 5ΕΑ/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 4ΕΑ/2019 ΚΑΙ 5ΕΑ/2019

Μετά το υπ’ αριθ. 103006/Ε1/26-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την υπ’ αριθ. 101/2019 Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.2190/1994, με την οποία κρίθηκε ότι συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση συνέχιση των διαδικασιών πρόσληψης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, γνωστοποιείται ότι η προθεσμία υποβολής  αιτήσεων συμμετοχής στις Προκηρύξεις 4ΕΑ/2019  (ΦΕΚ 18/21-5-2019 & 22/4-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  που είχε ξεκινήσει στις 6 Ιουνίου 2019 και ανεστάλη στις 12 Ιουνίου 2019 λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών, συνεχίζεται κανονικά και μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος.
Ειδικότερα :
 1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 18/21-5-2019 & 22/4-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
 1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΔΕ, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στις ανωτέρω Προκηρύξεις (Παράρτημα Δ΄).
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μέχρι την προθεσμία που θα οριστεί με Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr).
Περαιτέρω, επισημαίνονται κι τα ακόλουθα:
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.
Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο enimerosi@asep.gr
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4):
   Τις εργάσιμες ημέρες
·    Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00
Τις αργίες
·    Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα Εγχειρίδια Χρήσης (www.asep.gr – Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

ΑΣΕΠ: 104 προσλήψεις στο Δημόσιο - Αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα (10/6)

ΑΣΕΠ: 104 προσλήψεις στο Δημόσιο - Αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα (10/6)

ΑΣΕΠ: 104 προσλήψεις στο Δημόσιο - Αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα (10/6)
Σας παρουσιάζουμε θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα μεσω ΑΣΕΠ που είναι ανοικτές για την υποβολή αιτήσεων. Δείτε παρακάτω περίληψη των προκηρύξεων και link για τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις.
ΑΣΕΠ: Σας παρουσιάζουμε όλες τις θέσεις που «τρέχουν» αυτή τη στιγμή στο Δημόσιο. Σε κάθε ενότητα θα βρείτε ενεργά links με τις προκηρύξεις, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες των αιτήσεων. 
 • 2 Υπάλληλοι Γραφείου με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπαλλήλων Γραφείου) με σύμβαση εργασλιας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019 
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη 
 • 3 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Περιοχή Λιβαδειάς)
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Λιβαδειάς ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:
1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού Οικονομικού)
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων-Υπογείων Δικτύων
Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη 
 • 8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κρωπίας (Ν. Αττικής)
Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως:
2 ΔΕ Οδηγοί Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας
6 ΥΕ Εργάτες Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας
Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη 
 • 11 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Λήμνου (Ν. Λέσβου)
Ο Δήμος Λήμνου ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:
3 ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών για 4 μήνες
7 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας για 4 μήνες
1 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας για 3 μήνες
Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη
 • 20 Ταμίες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Μουσείο Ακρόπολης
Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ΔΕ Ταμιών & Υπαλλήλων Έκδοσης Εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών.
Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη
 • 15 Εργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου (Ν. Αττικής)
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως:
10 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 ΥΕ Εργάτες Κήπου
Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη
 • 27 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.
Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη
 • 12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.
Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
6 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
5 ΔΕ Φύλακες
Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη
 • 6 Δασοφύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μεγαλόπολης (Ν. Αρκαδίας)
Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Δασοφυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών.
Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

Παράταση 6 μηνών στις συμβάσεις της καθαριότητας για Δημόσιο-Υπουργεία

Παράταση 6 μηνών στις συμβάσεις της καθαριότητας για Δημόσιο-Υπουργεία: Με τροπολογία της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου δόθηκε παράταση 6 μηνών στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες καθαριότητας στο Δημόσιο και τα...

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Παροχές -Από 3 Ιουνίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού (η πρόσκληση)


  Παροχές - Δικαιώματα ΕπιστροφήΚυριακή, 2 Ιουνίου 2019   
Από 3 Ιουνίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού (η πρόσκληση)


Proslipsis.gr | Αθήνα 1.6.2019, 08:12

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών, με τη χορήγηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού, περιόδου 2019-2020.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν